Zásady ochrany osobných údajů

Dobrý deň,

sme veľmi radi, že využívate alebo ste v minulosti využili služby TAB.

Od 25. 5. 2018 začali platiť zmeny ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR). Pretože pri používaní našich služieb spracovávame vaše osobné údaje, napísali sme nové Zásady ochrany súkromia.

V týchto zásadách zistíte, aké osobné údaje spracovávame, ako ich používame a ako ich chránime. Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, ktorý ste nám v minulosti udelili, a môžete ho kedykoľvek odvolať. Ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto si prosím nájdite čas sa s našimi zásadami oboznámiť:

Zásady ochrany osobných údajov

Cieľom tohto dokumentu je vyjadriť záväzok spoločnosti Peer Board s.r.o. chrániť osobné údaje a vysvetliť, ako osobné údaje zhromažďuje, používa a zabezpečuje.

 

      1. Správca osobných údajov

Spoločnosť Peer Board sro, so sídlom Praha 7, Bubenská 1377/37, PSČ 170 00, IČO: 28962826, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 156212. (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „Všeobecné nariadenie“ alebo „GDPR“) informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

Toto vyhlásenie je určené súčasným aj budúcim klientom, záujemcom o služby našej spoločnosti.

 

 1. Rozsah spracovanie osobných údajov

V Peer Board s.r.o. spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre kvalitné poskytovanie našich služieb. Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom nám je príslušný subjekt údajov poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu, alebo ktoré sme zhromaždili so súhlasom subjektu údajov alebo inak a spracovávame je v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

Vždy Vás vopred informujeme, pre aký účel nám svoje osobné údaje odovzdávate.

Spracovanie Vašich osobných údajov spočíva najmä v zhromažďovaní, ukladanie na nosiče informácií, triedenie, používanie, prenos a uchovávanie osobných údajov automatizovane a prípadne manuálne tak, aby táto činnosť zodpovedala účelu spracovania uvedených nižšie.

Osobné údaje uchovávame v elektronickej a / alebo papierovej forme.

 

 1. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Peer Board s.r.o. spracováva adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikácii subjektu údajov (meno, priezvisko, titul, zamestnávateľ, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo; u fyzických osôb podnikajúcich navyše IČO a DIČ, číslo bankového účtu, adresa sídla).

 

 1. Účel spracovania osobných údajov

  Osobné údaje môžeme spracovávať pre nižšie uvedené účely:

 • na poskytovanie služieb, ktoré ste si u nás objednali, a pre správu všetkých zmlúv / objednávok alebo dohôd z nich vyplývajúcich
 • ku komunikácii o službách, ktoré Vám poskytujeme;
 • na spracovanie platieb;
 • k aktualizácii našich záznamov;
 • na analýzu dát a trendov;
 • na účely auditu;
 • k marketingu v podobe nepravidelného zasielania informačných e-mailov a telefonického oslovenie pre odporúčanie služieb, o ktorých sa domnievame, že pre Vás budú zaujímavé;
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu;

 

 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, tj. Peer Board s.r.o.. Spracovanie je vykonávané povereným správcom. K spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám – spracovateľom. Správne nakladanie s osobními údajmi je v takomto prípade ošetrené zmluvným vzťahom medzi správcom a spracovateľom.

V súčasnej dobe sa jedná o: ČESKÝ HOSTING.Pipedrive.

 

 1. Doba spracovania osobných údajov

Doba spracovania je viazaná na lehoty uvedené v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch. Pri osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu trvá doba spracovania týchto osobných údajov do odvolania súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a zaslať na adresu sídla správcu (Bubenská 1377/37, Praha 7, 170 00) alebo na e-mailovú adresu info@tabsk.sk. V takom prípade budú Vaše osobné údaje vymazané (s výnimkou tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností alebo na ochranu svojich oprávnených záujmov).

 

 1. Práva dotknutých osôb

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Máte právo na prístup k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené;
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;
 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

V prípade, že zistíte alebo sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení oprav, doplnění nebo vymazání osobních údajů;
 • kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V prípade akýkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom:V prípade akýkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom:

 • info@tabsk.sk;
 • poštovej adresy Peer Board s.r.o. Bubenská 1377/37 170 00 Praha 7.

V Prahe 23.5.2018